|
ثبت نام

021- 88924472

  استفاده از نرم افزار جامع در هر سازمان و کسب و کار منافع زیادی را برای آن سازمان به همراه دارد که در زیر به برخی از آن ها به صورت تیتر وار اشاره می شود.

 


1- انسجام و یکپارچگی اطلاعات.
2- استاندارد سازی و جلوگیری از تکرار داده ها.
3- کاهش اشتباهات انسانی.
4- افزایش دقت و سرعت در تهیه گزارشات.
5- امکان تصمیم گیری سریع با تکیه بر گزارشات دقیق و به موقع.
6- سرعت بالا در دسترسی به اطلاعات از جمله اطلاعات حسابداری.
7- چابک شدن سازمان و کاهش هزینه ها.
8- افزایش توان کاری با توجه به کوتاهتر و روانتر شدن فرآیندها.
9- افزایش بهره وری و درپی آن سود آوری بیشتر.