|
ثبت نام

021- 88924472

برخی از مشتریان ما

فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای کیف و کفش دارکوب ( با بیش از 25 شعبه)با مدیریت جناب آقای پور اسماعیل و ذوالفقاری

فروشگاه های زنجیره ای شهر صندل اخوان ( با بیش از 19 شعبه درسراسر کشور) با مدیریت جناب آقای اخوان

فروشگاه های زنجیره ای صندل پانیسا ( با بیش از 17 شعبه در سراسرکشور) با مدیریت جناب آقای ناصر نباتی 

فروشگاه های زنجیره ای شهر چرم  ( 7 شعبه ) با مدیریت جناب آقای محسن همایونی

فروشگاه های زنجیره ای چرم آفریقا ( 6 شعبه ) با مدیریت جناب آقای سعید طوس نژاد

فروشگاه های زنجیره ای کفش پیکما ( 6 شعبه ) با مدیریت جناب آقای مسعود توانگر

فروشگاه های زنجیره ای چرم مجید  ( 4 شعبه ) با مدیریت جناب آقای کسرا گودرزی

فروشگاه های زنجیره ای چرم الی (4شعبه ) با مدیریت جناب آقای نورمحمدی

فروشگاه های زنجیره ای زبرا  ( 4 شعبه ) با مدیریت جناب آقای امیر شقاق

فروشگاه های زنجیره ای کفش بانی/تولید، پخش و خرده فروشی (4شعبه) با مدیریت جناب آقای شهاب محمدی

فروشگاه های زنجیره ایچرم درگاهی  ( 4 شعبه ) با مدیریت جناب آقای روغنی

فروشگاه های زنجیره ای کیف و کفش سیلور ( 3 شعبه) با مدیریت جناب آقای حسین رسولی

فروشگاه های زنجیره ایکیف و کفشحمید (4 شعبه) با مدیریت جناب آقای حمید ورشوچی

فروشگاه زنجیره ای کیف و کفش ساسان ( 5 شعبه ) با مدیریت جناب آقای یوسف نوروزی

فروشگاه های زنجیره ایکیف و کفش فاضل (3 شعبه) با مدیریت جناب آقای علی فاضلی

فروشگاه های زنجیره ای کیف و کفش زنبور ( 5 شعبه ) با مدیریت جناب آقای امیر باقرآبادی

فروشگاه های زنجیره ای کیف و کفش هامون(4 شعبه) بامدیریت جناب آقای احمد احمدی

 

خرده فروشی                                                                                       


فروشگاه چرم آذری  با مدیریت جناب آقای آذری ( عضو اتحادیه کیف و کفش)

  فروشگاه کیف و کفش زوپا (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای حامد نوروزی

 فروشگاه کیف و کفش پریسا (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای جماعتی    

 فروشگاه کیف و کفش شهرزاد (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای شهروز رفیعی

 فروشگاه کیف و کفش شیوا (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای اکبر نوروزی

 فروشگاه کیف و کفش حاجی ارزونی (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای زرمنش

 فروشگاه کیف و کفش تومبا (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای علی حکمی

 فروشگاه کیف و کفش گلپوش (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای دوردانی

 فروشگاه کیف و کفش مادر (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای ناطقی

 فروشگاه کیف و کفش پدرام (1 شعبه) با مدیریت جناب آقای برهانی

 

تولیدی و بنکداری                                                                                

 

تولید و پخش کیف و کفش پادوا ( تولیدی) با مدیریت جناب آقای ابولفضل هدایتی

تولید و پخش کیف و کفش حمید ( 4 شعبه) با مدیریت جناب آقای حمید ورشوچی

کارخانه کیف و کفش نیکلاس ( 3 شعبه) با مدیریت جناب آقای آهنین جان

تولید و پخش کیف و کفش والانا (3 شعبه) با مدیریت جناب آقای بابک عسگری

تولید و پخش کیف و کفش آلدو (3 شعبه) با مدیریت جناب آقای یاسینی

و  . . .